Category: Giải bài tập Lịch sử 9

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Lịch sử 9, lời giải chi tiết bài tập Lịch sử 9, tổng hợp đề thi đáp án tham khảo để ôn thi Lịch sử hay nhất.

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (trang 104 sgk Lịch Sử 9): – Trước ngày 19-12-1946, thực dân...

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945 (trang 82 sgk Lịch Sử 9): – Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ hai...

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (trang 89 sgk Lịch Sử 9): – Đảng Cộng sản Đông Dương chủ...

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (trang 95 sgk Lịch Sử 9): – Tiến...

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) (trang 97 sgk Lịch Sử 9): – Tại sao...

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) (trang 119 sgk Lịch Sử 9): – Hãy cho biết âm mưu...

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) (trang 129...

DMCA.com Protection Status