Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lời giải:

Ta có |x| ≥ 0 nên các câu a, c đúng, b sai.

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Với bài tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= [(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

= [(-2,3) +(-0,7) ] + [(41,5 ) + (-1,5) ]

= (-3) + 40

= 37

a) Hãy giải thích cách làm mỗi bạn.

b) Theo em nên làm cách nào.

Lời giải:

a) Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu. Bạn Liên nhóm cặp các số hạng một cách hợp lý thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu.

b) Theo em trong trường hợp trên nên làm theo cách của Liên vì nó dễ làm hợp lý và lời giải đẹp hơn.

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2.

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5).

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = 6,3 + 2,4 + (-3,7) + (-0,3) = 8,7 + (-4) = 4,7.

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = (-4,9) + (4,9) + (5,5) +(-5,5) = 0.

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2 = (2,9) + (-2,9) + (4,2) + (-4,2) = 0.

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8. [(-6,5) + (-3,5)] = 2,8.(-10) = -28.

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ? giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ (-3)/7

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 22 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 4 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 23 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0,4) – (0,125. 3,15. (-8))

b) [(-20,83). 0,2 + (-9,17). 0,2 ]: [ 2,47. 0,5 – (-3,53). 0,5]

Lời giải:

a) (-2,5. 0,38. 0,4) – [0,125. 3,15. (-8)]

= [(-2,5). 0,4. 0,38] – [(-8). 0,125. 3,15]

= (-1). 0,38 – (-1). 3,15 = -0,38 – (-3,15) = 3,15 – 0,8 = 2,77.

b) [(-20,83 ). 0,2 + (-9,17). 0,2]: [2,47. 0,5 – (-3,53). 0,5]

= [(-20,83) – 9,17). 0,2 ]: [(2,47 + 3,53). 0,5]

= [(-30). 0,2 ]: (6. 0,5) = (-6): 2 = -2.

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 7 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 8 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Sử dụng máy tính bỏ túi.

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 9 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) ( -0,793) – (-2,1068)

c) ( -0,5). (-3,2) + ( -10,1). 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4): 0,7

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tru nhan ch 10 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status