Bài tập hay Blog

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (trang 3 sgk Lịch Sử 7): – Khi tràn vào lãnh thổ...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (trang 6 sgk Lịch Sử 7): –...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu (trang 9 sgk Lịch Sử 7): –...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến (trang 10 sgk Lịch Sử 7): – Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến (trang 16 sgk Lịch Sử 7): – Các tiểu vương quốc đầu tiên đã được hình thành bao giờ và ở...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (trang 18 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến Bài 1 (trang 24 sgk Lịch sử 7): Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (trang 32 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp...