Bài tập hay Blog

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (trang 110 sgk Lịch Sử 7): – Cường hào đem cầm bán ruộng công đã...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (trang 113 sgk Lịch Sử 7): – Câu ca dao sau nói lên điều gì?...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) (trang 58 sgk Lịch Sử 7): – Hốt Tất Liệt...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII (trang 116 sgk Lịch Sử 7): – Chính quyền họ Trịnh (Đàng Ngoài) ở thế kỉ XVIII...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn (trang 120 sgk Lịch Sử 7): – Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn (trang 122 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh? Trả lời:    ...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn (trang 126 sgk Lịch Sử 7): – Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn (trang 127 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long? Trả lời:     Trước thế...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước (trang 132 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (trang 136 sgk Lịch Sử 7): – Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến...

DMCA.com Protection Status