Bài tập hay Blog

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (trang 85 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn? Trả lời:...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (trang 87 sgk Lịch Sử 7): – Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích? Trả...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (trang 90 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (trang 97 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (trang 100 sgk Lịch Sử 7): – Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (trang 102 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV (trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (trang 3 sgk Lịch Sử 7): – Khi tràn vào lãnh thổ...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (trang 6 sgk Lịch Sử 7): –...

DMCA.com Protection Status